ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ: 16 ก.พ. 2564 ข่าวบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์  ดังนี้
 

1.  รศ. ดร.เอกพรรณ  สวัสดิ์ซิตัง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์   ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ
     แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  “ศาสตราจารย์”  ในสาขาวิชาฟิสิกส์  ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน  2561 
 

2. รศ. ดร.วิทยา  เงินแท้  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ
    แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”  ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม  2561
 

   ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
        ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
             ดอน ปรมัตถ์วินัย 
            รองนายกรัฐมนตรี