คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ: 3 ก.พ. 2564 ข่าวบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่  2/2564  ดังนี้

 

1. อ. ดร.ศิรินันท์   กุลชาติ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
    ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. อ. ดร.รพีพรรณ  ไกรแก้ว   อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. อ. ดร.ณกร  วัฒนกิจ    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์