ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ: 21 ม.ค. 2564 ข่าวบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์  ดังนี้

๑.  รศ.ดร.สาธิต  แซ่จึง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์   ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   “ศาสตราจารย์”  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑  

๒. รศ.ดร.ธวัช  ช่างผัส  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์   ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   “ศาสตราจารย์”  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
   ประกาศ ณ วันที่ ๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
        ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
    ดอน ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรี