ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ: 6 ม.ค. 2564 ข่าวบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัตร  นานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
    รองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์  ภักดี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
     ในสาขาวิชาวนศาสตร์