คณะวิทยาศาสตร์ มข. ผ่านการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7

เผยแพร่เมื่อ: 26 ต.ค. 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไปตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการตรวจประเมินโดยคณะทำงานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx200  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2563  บัดนี้ ผลปรากฏว่า คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน โดยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx200

ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก http://www.edpex.org/2020/07/edpex200-7.html