ผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ: 19 ส.ค. 2563 ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ           เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2563  เวลา  09.00-15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563 ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 26 โรงเรียน โดยมี รศ.ดร.คำสิงห์  นนเลาพล  ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้มอบรางวัล และมี รศ.ดร.ธวัช  ช่างผัส  หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล  ณ  บริเวณชั้น  2 หน้าห้องสารบรรณสาขาวิชาคณิตศาสตร์  อาคาร SC.07  ผลการแข่งขันมีดังนี้

 

                 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
                    นายพงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย


                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่
                    นายภัทรพล เลาลัคนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)


                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่
                    นายธีร์ธวัช รัตนาอเนกชัย  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


             รางวัลชมเชย
                    นางสาวปาณิดา อิ่มเสมอ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
                    นางสาวเกสรา ชื่นชม   โรงเรียนสุรวิทยาคาร
                    นายณัฐพล เมธเศรษฐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา