คณะวิทยาศาสตร์ จัดรับฟังความเห็นการปรับโครงสร้าง แบ่งหน่วยงาน และปรับระบบบริหารภายใน

เผยแพร่เมื่อ: 8 ส.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างปรับโครงสร้าง แบ่งหน่วยงาน และปรับระบบบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559  ซึ่งได้กิจกรรมรับฟังความเห็นการจัดตั้งสาขาวิชา และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ จากผู้บริหารและบุคลากรระดับภาควิชาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นำทีมโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดี พร้อมด้วยทีมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดี   โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้แก่

  1. รับฟังความเห็นการจัดตั้งสาขาวิชา และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ จากผู้บริหารและบุคลากรภาควิชา
  2. นำข้อมูลความเห็นไปใช้ในการจัดทำ (ร่าง) ปรับโครงสร้าง แบ่งหน่วยงาน และปรับระบบบริหารของหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559

โดยมีกำหนดการรับฟังความคิดเห็นดังนี้

1.  ภาควิชาฟิสิกส์        วันที่  22 กรกฎาคม 2559   เวลา 13.30-16.00 น.          ห้อง 8505  SC 08 ชั้น 5

2.  ภาควิชาชีววิทยา       วันที่ 25 กรกฎาคม 2559เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 3330 พวงชมพู ชั้น 3

3.  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      วันที่ 25 กรกฎาคม 2559เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง 8108 อาคาร SC 08

4.  ภาควิชาคณิตศาสตร์    วันที่ 26 กรกฎาคม 2559เวลา 13.30-16.00 น. ห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์     ชั้น 2

5.  ภาควิชาสถิติ  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559เวลา 09.00-12.00 น.    ห้องประชุมภาควิชาสถิติ  SC 06 ชั้น 4

6.  ภาควิชาเคมี   วันที่ 1  สิงหาคม  2559  เวลา 09.30-12.00 น.         ห้อง 8104 อาคาร SC 08 ชั้น 1

7.  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  วันที่ 3  สิงหาคม  2559เวลา 09.30-12.00 น.  ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการ  

   คอมพิวเตอร์ SC 06 ชั้น 3

8.  ภาควิชา จุลชีววิทยา  และภาควิชาชีวเคมี วันที่  3  สิงหาคม  2559   เวลา 13.30-16.00 น.  ห้องพิมล  กลกิจ  ชั้น 4   อาคาร SC 07