พิธีมอบเหรียญรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 (TAO13)

เผยแพร่เมื่อ: 11 พ.ค. 2559 ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ     การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 13   (TAO13)   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10  พฤษภาคม  2559   ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้มีพิธีปิดและพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันดังกล่าว  เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2559    ณ  ห้อง  3201  อาคารSC.03   เวลา  09.00-12.00 น.   มี  ผศ.ดร. สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวรายงานผลการจัดการแข่งขัน  โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ. ดร. เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้มอบโล่ที่ระลึกให้กับอาจารย์ และเกียรติบัตรแก่นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน.ทั้ง 11 แห่ง  ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ต่อมา  ได้มีการฉายวิดิทัศน์ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันทั้ง  5  วัน    ลำดับต่อมา  ได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก   นางดวงสมร  คล่องสารา รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) เป็นผู้มอบรางวัลในระดับมัธยมต้น    รศ. เย็นใจ สมวิเชียร   กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ สอวน.  เป็นผู้มอบรางวัลในระดับมัธยมปลาย  และ  รศ. บุญรักษา  สุนทรธรรม   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ    ได้ให้เกียรติมอบรางวัลคะแนนรวมสูงสุด  รางวัลคะแนนรวมภาคทฤษฎีสูงสุด  รางวัลคะแนนรวมภาคปฏิบัติการณ์สูงสุด   รางวัลนักดาราศาสตร์หญิง   รางวัลคะแนนสูงสุดศูนย์ภูมิภาค  ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย               โดยผลการแข่งขันมีดังนี้  
รางวัลเกียรติคุณประกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ได้แก่
1.    เด็กหญิงพรหมพร  ล่ามกิจจา    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์
2.    เด็กชายธราเทพ  เทพอาจ    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.    เด็กชายณัฐวงศ์  ชินวรกิจ    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
4.    นายศตวรรษ  ใจสุธำ        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.    นายปิติพล  เกื้อกูล        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.    เด็กหญิงสุภัชชา  สุภาจีน        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.    เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  รัฐวิวรรธน์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
8.    เด็กชายปาณัสม์  เศวตปิยะกุล    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.    เด็กชายอนุทัศน์  ธีรเวช        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.    เด็กหญิงบัวบูชา  ฉุ้นประดับ    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลระดับดีและเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.    เด็กชายภาคิน  เหมกิ่งเพชร    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2.    เด็กชายต้นกล้า  ไข่มุกข์        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3.    เด็กชายจิรภู  ศรีสุริยาพัฒน์กุล    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
4.    เด็กชายดัมพ์รงค์รัฐ  สิริวรรณะ    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.    เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุญญานุสนธิ์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.    เด็กชายจุลจักร  จงพิพัฒนากูล    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
7.    เด็กชายศรัณยภัทร  พุ่มพวง    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รางวัลระดับดีมากและเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.    เด็กชายจิราธิป  เลิศลุมพลีพันธุ์        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2.    เด็กชายจักรพรหม  พรหมสิรินิมิต        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลระดับดีเยี่ยมและเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.    เด็กชายภูมิรพี  พิศุทธ์สินธุ์        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.    เด็กชายวริท  วิจิตรวรศาสตร์        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3.    เด็กหญิงแพรสุนันท์  จันทร์พานิช        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
4.    นางสาวณัฐมน  ตังเเก            ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.    เด็กชายกษิดิศ  จันทโรจวงศ์        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์   ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลคะแนนรวมภาคทฤษฎีสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐมน ตังแก   ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลคะแนนรวมภาคปฏิบัติการณ์สูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลนักดาราศาสตร์หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงแพรสุนันท์ จันทร์พานิช   ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รางวัลคะแนนสูงสุดศูนย์ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐมน ตังแก   ตัวแทนจากศูนย์  สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลเกียรติคุณประกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.    นางสาวปิยธิดา  แสงอ่อน        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.    นายวัชรวิทย์  สอนกระสินทร์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.    นางสาวดวงกมล  เจียมจำเริญสุข    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.    ดญ.ณัฐณิชา  กาญจนาพิทักษ์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
5.    นายภูผา  หมายสุข        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6.    นางสาวศกลมาศ  จินดารักษ์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
7.    นายกันตภณ  ลาวทอง        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลระดับดีและเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.    นายธีรภัทร  ศิริสืบ        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.    นายอินทร  เสริมศรี        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3.    นายปุญญพัฒน์  สมิทธิเวชรงค์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.    นายณัฐวัตร  เตรียมแจ้งอรุณ    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลระดับดีมากและเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.    นายศุภกฤต  วัฒนรังสรรค์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.    นายกิจจา  ครุจิต        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.    นางสาวพัชริยา  ผาติรงควิวัฒน์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.    นายภูมิ  มีประเสริฐสกุล        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.    นายณชนก  สุทธิโอภาส        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.    นายวรากร  ชัยพัฒนาการ    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลระดับดีเยี่ยมและเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.    ดช.ภานุพงศ์  พุ่มพวง        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2.    ดช.พชรพล  ลีนุเกียรติ์        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3.    นายเจตน์  อรุณแสงโรจน์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
4.    นายญาณภัทร  เหมรัฐพาณ    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.    นายปวริศ  ลัภกิตโร        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6.    นางสาวอารยา  ศรวณีย์        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
7.    นายภูมิรพีรัช  พุดดี        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    เด็กชายภานุพงศ์ พุ่มพวง     ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รางวัลคะแนนรวมภาคทฤษฎีสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    นางสาวอารยา ศรวณีย์         ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลคะแนนรวมภาคปฏิบัติการณ์สูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    นายเจตน์ อรุณแสงโรจน์         ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รางวัลนักดาราศาสตร์หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    นางสาวอารยา ศรวณีย์         ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลคะแนนสูงสุดศูนย์ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    นายกิจจา ครุจิต         ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  IAO 2016  ที่ประเทศบัลแกเรีย 
1.    เด็กชายภูมิรพี  พิศุทธ์สินธุ์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.    เด็กชายวริท  วิจิตรวรศาสตร์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3.    เด็กหญิงแพรสุนันท์  จันทร์พานิช    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ผลการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  IOAA 2016  ที่ประเทศอินเดีย 
1.    ดช.ภานุพงศ์  พุ่มพวง        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2.    ดช.พชรพล  ลีนุเกียรติ์        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3.    นายเจตน์  อรุณแสงโรจน์    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
4.    นายญาณภัทร  เหมรัฐพาณ    ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.    นายปวริศ  ลัภกิตโร        ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ลำดับต่อมาได้มีพิธีมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดย  ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้แก่  ผศ.ดร.ศราวุฒิ  เถื่อนถ้ำ  หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นผู้รับมอบธง  ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติในครั้งต่อไป พร้อมกล่าวว่า “ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเป็นเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ  จัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 14  (TAO14)  ในปีหน้า(2017) จึงขอเชิญชวน  คณะครูและนักเรียนทุกท่านล่วงหน้า ในการแข่งขันครั้งต่อไป  เราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด  แล้วพบกันครับ”