คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในส่วนของคณะวิชารับบริการจากคณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ: 5 เม.ย. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไปเมื่อวันที่  31 มีนาคม 2559   เวลา  13.00-16.30  น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในส่วนของคณะวิชารับบริการจากคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง 8104 ชั้น 1 อาคาร SC.08 โดยมี ผศ.ดร..สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าภาควิชา ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนจากคณะวิชาที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะวิศวกรรมศาสตร์   ที่ประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง พร้อมตอบข้อซักถาม ในการเข้ารับบริการจากคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงในการให้บริการของทางคณะฯ   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในส่วนของคณะวิชารับบริการจากคณะวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้  เนื่องจาก  คณะวิทยาศาสตร์  กำหนดจัดทำกรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในระยะกลาง (8 ปี)   ให้มีคุณภาพ ศักยภาพ สมดุล และยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนของสังคมและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศและของโลกในอนาคต  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป