มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

เผยแพร่เมื่อ: 25 ก.ย. 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ ห้องพิมล กลกิจ  ชั้น  4   อาคารวิทยาศาสตร์ SC.07 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24  กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น.  ซึ่งในปีนี้  คณะวิทยาศาสตร์   มีผู้เกษียณอายุราชการ  จำนวน  11  ท่าน และผู้อำลาชีวิตราชการ 1 ท่าน  ได้แก่

สายผู้สอน

  1. รองศาสตราจารย์รัตนา  มหาชัย                                             ภาควิชาเคมี      
  2. รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์   เรืองประพันธ์                                 ภาควิชาสถิติ
  3. รองศาสตราจารย์จิระสุข  อิฐรัตน์                                            ภาควิชาคณิตศาสตร์
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา  เถาว์ทิพย์                                  ภาควิชาคณิตศาสตร์
  5. อาจารย์สมเกียรติ  พาน้อย                                                    ภาควิชาคณิตศาสตร์
  6. อาจารย์สมศักดิ์  อนันต์สุวรรณชัย                                           ภาควิชาคณิตศาสตร์
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติมา  เมฆโกมล                                ภาควิชาชีววิทยา
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  นิติวรนันท์                                       ภาควิชาฟิสิกส์

สายสนับสนุน

  1. นางปรานี   คลังตระกูล                                                       สำนักงานคณบดี
  2. นางจิรัชยา  บัวน้ำอ้อม                                                        ภาควิชาเคมี

ผู้อำลาชีวิตราชการ

ศาสตราจารย์  ดร. นิสันต์  สัตยาศัย                             ภาควิชาชีวเคมี  

 

 ภายในงานมี ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธาน พร้อมกล่าวชื่นชมยินดีแก่ผู้เกษียณ  การฉายวีดิทัศน์ผู้เกษียณ  การรำอวยพร  พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณต่อมา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานจุดเทียนชัย และมอบพวงมาลัยคล้องมือแก่ผู้เกษียณ  พร้อม กล่าวรำลึกคุณความดีของผู้เกษียณฯ และมอบของที่ระลึก  จากนั้นคณะผู้บริหาร  ผู้แทนคณะ ตลอดจนหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน  ได้มอบของที่ระลึก พวงมาลัยและช่อดอกไม้ แก่ผู้เกษียณฯด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง