สัมมนาฯเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อน เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มข.

เผยแพร่เมื่อ: 17 มิ.ย. 2558 ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาประจำปีเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อน
เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณบดี
: พัฒนาระบบงานและระบบการให้บริการ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 ณ วงเดือนวิลล่า เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยมี ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.คัชรินทร์  ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานคณบดี จำนวน 49 คน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานและระบบการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งให้บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์  เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกสถานที่