คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมจัดทำร่างกรอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 และการประชุมหารือทบทวนตัวชี้วัดในแผนปฎิบัติราชการ 2558

เผยแพร่เมื่อ: 22 พ.ค. 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไปวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมจัดทำร่างกรอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559  ณ  ห้องประชุมศรีสุมนต์  ศรีตะธนี  ชั้น  4  อาคาร SC.03   โดยมี ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีเป็นประธาน  มีผู้บริหาร  คณะกรรมการประจำคณะฯ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย  บุคลากรงานนโยบายและแผน  กลุ่มภาระงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มภาระงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำร่างกรอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้มีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.2559-2562  และกรอบแผนระยะกลางคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.2552-2559ครึ่งแผนหลัง(พ.ศ.2556-2559) โดยข้อมูลที่ได้จะได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559  

 

             และ ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ได้มีการประชุมหารือทบทวนตัวชี้วัดในแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวชี้วัดในแผนปฎิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2558  มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (IQA KKU)