ขอแนะนำบุคลากรใหม่

เผยแพร่เมื่อ: 19 ก.พ. 2558 ข่าวบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแนะนำบุคลากรใหม่ที่เข้าปฎิบัติราชการในปี 2558 ได้แก่ นายรัฐการ  เย็นเสนาะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัดภาควิชาฟิสิกส์  เริ่มปฏิบัติราชการเมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2557  และ นางสาวรมิดา  จอกสำนัก  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัด  ภาควิชาฟิสิกส์  เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558