ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ: 5 ก.พ. 2558 ข่าวบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ดังนี้

1. นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

2. นายณรงค์ หงษ์แก้ว ภาควิชาฟิสิกส์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

3. นางวิรพันธ์ รามจาตุ สำนักงานคณบดี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
4. นายจิรวัฒน์ อุ่นโรจน์  สำนักงานคณบดี
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

5. นางจุฬารักษ์ ขันทะชา  สำนักงานคณบดี
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ