นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TAO21)

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TAO21) ระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม🎊

⭐️ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น⭐️
🥈เหรียญเงิน 1 รางวัล ได้แก่
– นายปัณณ์ อุส่าห์ดี (โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร)
🥉เหรียญทองแดง 3 รางวัล ได้แก่
– นายสรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์))
– นายกณกณ์ แก้วดี (โรงเรียนสิรินธร)
– เด็กชายรัชพล จำปาหอม (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)
📝รางวัลเกียรติคุณประกาศ 1 รางวัล ได้แก่
– เด็กชายณภัญ วรวงศ์เทพ (โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา)
⭐️ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย⭐️
📝รางวัลเกียรติคุณประกาศ 2 รางวัล ได้แก่
– นายกันตภัสส์ จิระชัยพิทักษ์ (โรงเรียนมารีย์วิทยา)
– นายลีโอนาร์โด ฐิติธาดา เพเดอร์เซน (โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
⭐️ภายใต้การควบคุมทีมโดย⭐️
ผศ. ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์ ผศ.ดร.พิมปุณยวัจน์ ทุมเมืองปัก ผศ. ดร.ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล นายบรรยงค์ สุวรรณี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. และคุณครูโสภณา ไชยคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร