คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมโครงการ “HR DAY 60 ปี KKU เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น” การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร “SMART”

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมโครงการ HR DAY 60 ปี KKU เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร SMART) ณ อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีพฤติกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยผ่านการสะท้อนความคิดเห็นของหลากหลายภาคส่วนและผู้มีประสบการณ์ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กับมหาวิทยาลัยจากรุ่นต่อรุ่น เกิดแนวปฏิบัติที่ดีจากหลายส่วนงาน/หน่วยงาน และเป็นต้นแบบด้านต่าง ๆ ตกผลึกเป็น “SMART” เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นความสำคัญ เข้าใจและมีแรงจูงใจพัฒนาตนเองและสังคมตามค่านิยม “SMART”

S   :  Social Devotion with Creation    คิด อุทิศเพื่อชุมชน

M  :  Management by Fact                จัดการบนข้อมูลจริง

A  :  Achieving Customer Excellence   ตอบสนองสิ่งคาดหวัง

R  :  Responsibility & Good Governance รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักธรรมาภิบาล

T  :  Technology & Innovation Focus   สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก https://th.kku.ac.th/189143/