ศูนย์อนุกรมวิธานประยุกต์


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย: ศ.ดร. ลออศรี   เสนาะเมือง

       ดำเนินการวิจัยโดยเน้นการศึกษาวิจัยด้านอนุกรมวิธานของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์และ จุลินทรีย์ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอนุกรมวิธานของพืชสมุนไพร (Herbs) การจำแนกชนิดละอองเรณูที่มีต่อโรคภูมิแพ้ (Pollen Identification for Allergy) การตรวจหาลายพิมพ์ ดีเอ็นเอและโครโมโซมเพื่อใช้ประโยชน์กับผลิตผลการเกษตร (DNA Fingerprint for Agricultural Crops) และการจำแนกประเภทดัชนีทางชีววิทยาที่ใช้สำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Classification of Bioindicators for Environmental Assessment) โดยใช้ดัชนีทางชีววิทยา ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ แมลงน้ำ และสาหร่าย และมีการประยุกต์งานวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การวิจัย เชิงพาณิชย์

       ATRC carries out research in basic and applied taxonomy, and also provides services to the public through its expertise in taxonomy of local plants, animals and fungi. Major research themes include taxonomy, ecology and commercial application of zooplankton, particularly the fairy shrimps; taxonomic and systematic study of local plants and medicinal plants; study of pollen causing allergy in human; DNA fingerprinting and chromosome studies for agricultural purposes; and utilization of plankton, aquatic insects and algae as bioindicators for environmental assessment.

Link Website:  http://www.atrc.sc.kku.ac.th/