ประกาศผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ: 18 ส.ค. 2563 ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ           เมื่อวันที่ 15- 16 สิงหาคม  2563  คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สาขา วิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาฟิสิกส์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 59 โรงเรียน โดยได้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 โดยคัดเอาจำนวน 10 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้  (ชมภาพบรรยากาศที่นี่)

รางวัลชนะเลิศ 
นายณัฐภัทร ภูแสง  นายสุรจักษ์ วรรณภาส
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
   นายภากร เอกบวรวงศ์   นายภูริวัฒน์ แสนคำภา
    โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
   อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวจรัญญา กานุสนธิ์

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
    นางสาวศิรดา ธนากรจักร  นายเสกสรรค์ แคนลา
   โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
    อาจารย์ที่ปรึกษา  นายอนุทิน พยุงวงษ์

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล
1. นายพงศพล เขยนอก นางสาวสิตานันท์ สีทานันท์
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
    อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวสุพัตรา ไชยสิทธิ์
2. นายพีรพัฒน์ ดำงาม   นางสาวเบญจรัตน์ แสงอังคนาวิน
โรงเรียน สุรวิทยาคาร
     อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวนภาพร พิศวง
3. นายภูริช กัญจนานภานิช  นางสาวภัณฑิรา ชมภูนุช   โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน
    อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวมิยาวดี หาโกสีย์

รางวัลคะแนนสูงสุด วิชาฟิสิกส์
 นายภากร เอกบวรวงศ์ นายภูริวัฒน์ แสนคำภา
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวจรัญญา กานุสนธิ์

รางวัลคะแนนสูงสุด วิชาเคมี
นายณัฐภัทร ภูแสง   นายสุรจักษ์ วรรณภาส
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย

รางวัลคะแนนสูงสุด วิชาชีววิทยา
 นายพีรพัฒน์ ดำงาม นางสาวเบญจรัตน์ แสงอังคนาวิน
  โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวนภาพร พิศวง

โอกาสนี้ ผศ.ดร.คัชรินทร์  ศิริวงษ์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เป็นตัวแทนมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขัน ณ บริเวณ หน้าอาคาร SC.06 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น