พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2563

เผยแพร่เมื่อ: 18 ส.ค. 2563 ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ             เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00-09.00 น. 
นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานใน
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่  4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”   ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ   หน้าอาคาร SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและประเทศชาติ     โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ คณะหน่วยงาน ตลอดจนองค์กร สถาบันต่างๆ  ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมในพิธี


              พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่  4  แห่งราชจักรีวงศ์  ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่  43   ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย    และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา  บรมราชินี  เมื่อทรงพระชันษา21 พรรษา  ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ  พระองค์ทรงใช้เวลาในขณะที่ครองสมณเพศ   เพื่อการศึกษาวิชาการต่าง ๆ  เช่น  ภาษาบาลี   ภาษากรีก-ลาติน   และภาษาอังกฤษ ทรงสน พระราชหฤทัยในวิชาภูมิศาสตร์   ตลอดจนวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่สำคัญยิ่ง  คือวิชาดาราศาสตร์   คณิตศาสตร์ชั้นสูง  วิชาโลหะวิทยาและอุตุนิยมวิทยา  พระองค์ทรงประยุกต์ความรู้ในทางคณิตศาสตร์  สามารถทำนายปรากฏการณ์  การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำเป็นเวลาล่วงหน้าถึง 2 ปี  ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ.2409  พระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์ว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในปีมะโรง พ.ศ. 2411 วันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง และจะเห็นได้ชัดเจนที่ ต.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งพระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี  และได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงตามที่ทรงคำนวณไว้ทุกประการ  พระบรมเดชานุภาพที่แสดงในครั้งนั้น   เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งต่อพสกนิกรชาวสยามและเป็นที่ยกย่องในพระปรีชาญาณทั่วไปในสากลประเทศ  เป็นการเชิดชูศักดิ์ศรี  แห่งความเป็นอริยะของชาวไทย  ส่งผลให้ประเทศชาติคงความเป็นเอกราช  ตราบจนทุกวันนี้  พระราชกรณียกิจตลอดจนระยะเวลาแห่งการครองราชย์  พระองค์ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเนกอนันต์  อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญของวงการวิทยาศาสตร์และความเจริญวัฒนาของชาติไทยทั้งสิ้น รับชมภาพบรรยากาศที่นี่