พิธีมอบรางวัล คนดีศรีจำปา ในงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558

เผยแพร่เมื่อ: 20 ส.ค. 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไปเมื่อวานนี้ (20 สิงหาคม 2558) เวลา 11.30 – 13.00 น.   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี  2558  ของคณะฯ   โดยจัดให้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ  บริเวณลานชั้น B อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ sc.08   ผศ. ดร. สมกียรติ ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรและคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ทุกฝ่่าย ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ซึ่งจัดระหว่างวันที่  17-19   สิงหาคม  2558   ที่ผ่านมา จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี โอกาสนี้ ได้มีการมอบรางวัล  “คนดีศรีจำปา”   ประจำปี 2557   โดยท่านคณบดีเป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ประเภทสายผู้สอน  ได้แก่

      ด้านการสอน            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  เถาว์ทิพย์

      ด้านการให้บริการวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา  ภู่วนิชย์

      ด้านการพัฒนานักศึกษา          รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เงินแท้

      ด้านการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  อมรกิจบำรุง

      ด้านนวัตกรรม          รองศาสตราจารย์รัตนา  มหาชัย

      รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  มีทอง

 

ประเภทสายสนับสนุน  ได้แก่       

      สนับสนุนการบริหารทั่วไป   นางสุคนธ์  บุญจันทร์

      สนับสนุนการบริการวิชาการและสังคม   นายชาญเชาว์  พรหมราษฎร์

      สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  นางสาวพรรณี  ชนวีรยุทธ

      สนับสนุนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  นายกิตติศักดิ์  ภูผาสิทธิ์

      สนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์คิดค้น)   นายทองใบ  สีดา

      สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  นางสวัสดิ์  จันทะวิชัย