ด้วย สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programmed กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษา DUO – Sweden ประจำปี 2567

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชีย
ดังมีรายละเอียดการสมัครเบื้องต้น ดังนี้

1.นักศึกษาผู้สนใจแจ้งความประสงค์มายังคณะ ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสวีเดน ที่มี MOU ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถตรวจสอบได้จาก link  นี้ : https://iris.kku.ac.th/frontend/mou

2.นักศึกษาหรือคณะต้นสังกัดติดต่อประสานงานไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน เพื่อทราบผลว่าสถาบันนั้นๆ ตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่ หากเข้าร่วม ทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

3.หากต้องการไปแลกเปลี่ยนไปยังสถาบันอุดมศึกษาในประเทสสวีเดนที่ไม่ได้มีความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะต้นสังกัดต้องแนบบันทึกหรือหนังสือแสดงเจตน์จำนงว่ามีความสนใจที่จะทำความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเอกสารที่ต้องใช้แนบการสมัครนั้น จะต้อง MOU ด้วย

สมัครได้ถึงวันที่ 10 พ.ค. 67

ทั้งนี้ เอกสารการสมัครจะต้องผ่านคณะกรรมการประจำคณะก่อน โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 15 พ.ค. 67

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/quhhn