ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลา การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก หรือ แผน ๑ แบบวิชาการ (ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสังกัดคณะวิทยาศาสตร์)

รายละเอียดดังที่แนบมานี้

กำหนดการรับสมัคร

  • ระยะเวลาทำกิจกรรมในต่างประเทศ เมษายน – กันยายน 2567
  • กำหนดยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ แจ้งให้ทราบในภายหลัง
  • สัมภาษณ์ผู้สมัคร แจ้งให้ทราบในภายหลัง
  • ประกาศผลผู้ได้รับการสนับสนุน แจ้งให้ทราบในภายหลัง
  • การยื่นหลักฐานเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุน ภายใน 15 วัน หลังการเดินทางกลับถึงประเทศไทย

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถส่งใบสมัครและเอกสาร จำนวน 1 ชุดได้ ที่นี่ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศทุนฯ และใบสมัครได้ที่ คลิ๊ก


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทธิดา เศรษฐมาตย์ (นักวิเทศสัมพันธ์)

งานวิจัยและบริการวิชาการ – กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

โทร 091-4210060 / 096-2964739

e-mail: suttse@kku.ac.th