ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (TOP 300)

(ด่วนที่สุด!) ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ (TOP 300) สำหรับคณาจารย์และนักวิจัย ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ (TOP 300) มาแล้ว

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารวมถึงคณาจารย์ให้มีศักยภาพสากล ผ่านการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ


ดำเนินกิจกรรมภายใน 30 สิงหาคม 2567

การเปิดรับสมัคร แบ่งออกเป็น 2 งวด ได้แก่

งวดที่ 1
หมดเขตรับเอกสาร ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (13.00 น.)
ประกาศผล วันที่ 29 มีนาคม 2567

งวดที่ 2
หมดเขตรับเอกสาร ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567
ประกาศผล วันที่ 29 มิถุนายน 2567

หากประสงค์จะสมัครขอรับการสนับสนุนฯ ขอความกรุณายื่นแบบเสนอฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายังคณะฯ ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อที่คณะกรรมการประจำคณะฯ จักได้พิจารณาคัดเลือกและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุทธิดา เศรษฐมาตย์ (คณะวิทยาศาสตร์)
โทร.: 50501, 091-421-0060
Email: suttse@kku.ac.th

คุณอิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา (กองการต่างประเทศ)
โทร.: 42785, 043-202059
โทรสาร: 043-202498