ข่าวนักเรียน

คลิปกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาควิชาเคมี บริการวิชาการแก่นักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด


มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 ปีที่ 2


โครงการ วมว-มข. จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4


โครงการ วมว.มข. จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนญี่ปุ่น