ภาควิชา/สาขา ภายในคณะ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตร
 • หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
หลักสูตร
 • หลักสูตรสาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตร
 • หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาชีวเคมี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตร
 • หลักสูตรสาขาวิชาชีวเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตร
 • หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตร
 • หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
 • หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ
 • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพิเศษ

สาขาวิชาสถิติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ
หลักสูตร
 • หลักสูตรสาขาวิชาสถิติ
 • หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
หลักสูตร
 • หลักสูตรสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ