ภาควิชา/สาขา ภายในคณะ

ภาควิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ภาควิชาฟิสิกส์

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
สาขาวิชา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพิเศษ

ภาควิชาสถิติ

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ
สาขาวิชา
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา
 • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ