ข่าววิจัย

7 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2560


การอบรมโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิต “นาโนซิลิกอน” จากแกลบและเถ้าแกลบเพื่อใช้ในขั้วแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน


อ.ดร.สมพร เกษแก้ว เผยความรู้สึก ได้รายงานวิจัยนวัตกรรมขับเคลื่อน Thailand 4.0 ต่อท่านนายกรัฐมนตรี


ผลงานวิจัยสาขาเคมีวิเคราะห์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ