ข่าวบุคลากร

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอ Invited Lecture ที่ประเทศอินเดีย


ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์/ ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ปี 60 พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เทปสัมภาษณ์ ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.


เทปสัมภาษณ์ อ.ดร. สมพร เกษแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์คว้าแชมป์ร่วมจากการแข่งขันฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561