ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

"10 ปี ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม" จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “การต่อยอดผลงานวิจัยพื้นฐานสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์”


ผศ. ดร .คำสิงห์ นนเลาพล รับเชิญเป็นวิทยาก สร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนมัธยม จังหวัดสกลนคร


สาขาวิชาจุลชีววิทยาจัดการประชุมวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560


อาจารย์ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2561


คลิปวิดีโองานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2560