สำหรับบุคลากร

ลำดับ ชื่อระบบ
1 ระบบ Sci Office
2 ระบบเอกสารออนไลน์ (E-Documents)
3 ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะฯ
4 ระบบแจ้งซ่อมหน่วยอาคารและสถานที่ (E-Repair)
5 ระบบจองห้องประชุม (E-Meeting Room)
6 ระบบจองรถยนต์ (E-Cars)
7 ระบบควบคุมงบประมาณตามแผนงบประมาณ (E-Budget)
8 ระบบบริหารจัดการการประชุม (E-Meeting)
9 ระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์
10 ระบบแจ้งการยืมเงินคณะวิทยาศาสตร์
12 ระบบเครื่องมือกลาง
13 ระบบนิวเคลียส (Nucleus System)
14 จรรยาบรรณคณะวิทยาศาสตร์
15 ระบบตรวจประเมินคุณภาพภายใน
16 ระบบจัดตารางห้องสอบ (E-Exam Schedule)
17 ระบบการตรวจสอบผิดวินัยนักศึกษา
18 ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
19 ระบบจองห้องเรียนคณะวิทยาศาสตร์
20 ระบบจัดตารางห้องสอบ (Sci-Exam) ใหม่
21 ระบบเอกสารออนไลน์ (E-Documents) ใหม่
22 ระบบจัดการสารสนเทศนักศึกษาทุน ใหม่
23 ระบบรับ-ส่งไปรษณีย์