ข่าวสำหรับบุคลากร

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอ Invited Lecture ที่ประเทศอินเดีย

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอ Invited Lecture ที่ประเทศอินเดีย


ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์/  ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ปี 60  พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์/ ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ปี 60 พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เทปสัมภาษณ์ ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.

เทปสัมภาษณ์ ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.


เทปสัมภาษณ์  อ.ดร. สมพร เกษแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.

เทปสัมภาษณ์ อ.ดร. สมพร เกษแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี พูดถึงความประทับใจ และมุมมองที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มข.


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์คว้าแชมป์ร่วมจากการแข่งขันฟุตบอลบุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์คว้าแชมป์ร่วมจากการแข่งขันฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561