For Graduate School

No. List Download
1 แบบฟอร์มสรุปการประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
2 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารแนบ บว.20)
3 แบบการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัย (วท.บศ. 04)
4 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา (วท.บศ.03)
5 แบบรับรองข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (วท.บศ.06)
(เอกสารแนบ บว. 27และ 27.1)
6 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วท.บศ. 05)
7 แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ_ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (วท.บศ 01)
8 ใบรับรองรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง กศ (วท.บศ. 02 กศ.)
9 ใบรับรองรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง วพ (วท.บศ.02 วพ.)
10 แผนงานพร้อมผลสัมฤทธิ์ และดัชนีชี้วัด (เอกสารแนบ บว.22)
11 แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา
12 คู่มือ/แนวปฏิบัติในการพิมพ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์
13 แบบฟอร์มการอนุมติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (กรณีมีการสอบ)
14 แบบฟอร์มการอนุมติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (กรณีไม่มีการสอบ)