For Bachelor's Degree

No. List Document Step
1 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน
2 การขอเปลี่ยนสาขาวิชา
3 การขอย้ายคณะ
4 การลงทะเบียนน้อยกว่า
5 การลงทะเบียนมากกว่า
6 การขออนุญาตลงทะเบียนรายวิชา
7 การขอลาพักการศึกษา
8 การขอลาออก
9 การถอนรายวิชาได้ W
10 การต่อทะเบียนเป็นนักศึกษา
11 การยื่นคำร้องทั่วไป
12 ตรวจสอบระดับคะแนน
13 ขอลงข้ามระบบ
14 ขอลงทะเบียน เพิ่มวิชาเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ
15 ขอลาป่วย ลากิจ
16 ตรวจสอบหนี้สินระดับ ปริญญาตรี
17 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(ชีววิทยา รหัส 50 เป็นต้นไป)
18 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(จุลชีววิทยา รหัส 50 เป็นต้นไป)
19 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(คณิตศาสตร์ รหัส 52 เป็นต้นไป)
20 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 52 เป็นต้นไป)
21 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(ชีวเคมี รหัส 51 เป็นต้นไป)
22 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(สารสนเทศสถิติ รหัส 51 เป็นต้นไป)
23 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รหัส 50 เป็นต้นไป)
24 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(ภูมิสารสนเทศศาสตร์ รหัส 50 เป็นต้นไป)
25 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(คณิตศาสตร์ประยุกต์ รหัส 45)
26 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(ชีววิทยา รหัส 45)
27 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(เคมี รหัส 46)
28 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(ชีวเคมี รหัส 36)
29 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 44-45)
30 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 46)
31 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รหัส 44)
32 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(คณิตศาสตร์ รหัส 36)
33 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(จุลชีววิทยา รหัส 45)
34 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(สถิติ รหัส 46)
35 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
(ฟิสิกส์ รหัส 36)
36 แบบฟอร์มประเมินความสอดคล้อง
37 แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยี