The Science Classrooms in University – Affiliated School Project.

No. List Download
1 เอกสารมอบตัวรอบสอง โครงการ วมว.
2 ขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียนโครงการ วมว. - มข.
3 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญามอบตัวเข้าโครงการ วมว.-มข พร้อมเอกสารแนบท้าย
สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (โปรดกรอกแบบฟอร์มสัญญามอบตัว
พร้อมเอกสารแนบท้ายฯ อย่างละ 2 ชุด )