บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนอมตวิทยา จังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  พร้อมคณะครูจำนวน 114  คน เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ในหัวข้อ “ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science laboratory)”  ณ ห้อง 8601 อาคาร Sc. 08

คณะนักเรียนโรงเรียนบรบือ อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมคณะครูกว่า 230 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในสาขาวิชาเคมี หัวข้อ “เทคนิคพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการเคมี”  “การหาค่าคงที่สมดุลเคมี” “ศึกษาและทดสอบสมบัติหมู่ฟังก์ชั่นของสารอินทรีย์” สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หัวข้อ “ลูกคิดมือ (สำหรับ ม.ต้น)” สาขาวิชาสถิติ หัวข้อ “เรียนสร้าง AI ง่าย ๆ ด้วย Teachable Machineสาขาวิชาชีววิทยา หัวข้อ “การใช้กล้องจุลทรรศน์เบื้องต้น” “กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง” “การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส”สาขาวิชาฟิสิกส์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ” “การอัดประจุ” “ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ หัวข้อ “ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น” ณ อาคาร Sc.08 และอาคารวิทยวิภาส