ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
(เฉพาะการจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์กลาง)