7 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ: 5 มี.ค. 2561 ข่าววิจัย7 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2560

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของคณะฯ  จำนวน 7 ท่าน ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังต่อไปนี้


รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลนักวิจัยระดับเพชร จำนวน 3 ท่าน         
1. ศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย                        ภาควิชาเคมี
2. ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ                           ภาควิชาฟิสิกส์

3. ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง                   ภาควิชาชีวเคมี

 

รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง จำนวน 2 ท่าน

1. ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช                             ภาควิชาชีววิทยา

2. รศ.ดร. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง                     ภาควิชาฟิสิกส์

 

รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน จำนวน 2 ท่าน

1. ผศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์                           ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2. รศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์                      ภาควิชาชีววิทยา