คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” และรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ” มข. ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ: 23 ม.ค. 2561 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” และรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ” ประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 


ดังรายนามต่อไปนี้

***รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์  ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ   (มข. รุ่นที่ 28)  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 19
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล              
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

***รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ    ได้แก่
1. รศ.ดร.สุพิชชา จันทรโยธา      ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 12 (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3)
    เสนอโดย คณะวิทยาศาสตร์                                          
2. นายปกรณ์ จันทรา              ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 24 (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 15)

    เสนอโดย คณะวิทยาศาสตร์
3. รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ      ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 16 (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7)
    เสนอโดย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
4. ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 14 (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5)
   
เสนอโดย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2560  ในงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป