มูลนิธิ สอวน.ร่วมกับ มข. จัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 5-10 พ.ค.59

เผยแพร่เมื่อ: 29 เม.ย. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13  พร้อมให้การต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากศูนย์ สอวน. ต่างๆ 11 ศูนย์ ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 5- 10 พ.ค. 59

 

 

             มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตรโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 5– 10พฤษภาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อหาผู้แทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกดาราศาสตร์ระดับนานาชาติต่อไป

 

             วันนี้ (29 เมษายน 2559) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดแถลงข่าวการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13  ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย มี ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ. ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชนและผู้ร่วมงาน


            ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มานับแต่ปีการศึกษา 2543 ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ทำการอบรมเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ มานับแต่ปีการศึกษา 2543 โดยในปีการศึกษา 2558 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 โดยมีศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. จำนวน 11 ศูนย์ จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2559 เพื่อคัดเลือกนักเรียนไปร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกดาราศาสตร์ระดับนานาชาติต่อไป       ในนามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นแม่งานหลักในการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่จัดการแข่งขัน สถานที่พัก สถานที่ประชุมพิจารณาและตรวจข้อสอบ รวมทั้งสถานที่ทัศนศึกษา และการเดินทาง เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการทั้ง 11 ศูนย์จากทั่วประเทศ ซึ่งจำนวนรวมกว่า 400 ท่าน ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2559 นี้ โดยตัวแทนนักเรียนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้ทำการแข่งขันเชิงวิชาการในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการ การแข่งขันโอลิมปิกดาราศาสตร์ระดับชาตินี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ได้แสดงความรู้ความสามารถที่ได้ฝึกฝนมาอย่างเต็มที่ท่ามกลางการตัดสินอย่างยุติธรรมจากกรรมการดำเนินการแข่งขัน เพื่อให้ได้ตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติต่อไป

 

            ด้าน ผศ. ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 13 นี้ จัดการแข่งขันเป็นสองระดับชั้นคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสองระดับชั้นจะสอบในภาควิชาการ และภาคปฏิบัติการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเกตการณ์ โดยข้อสอบต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณาจารย์และครูสังเกตการณ์ของแต่ละศูนย์ รวมทั้งประในผลและตัดสินผลการแข่งขัน รางวัลการแข่งขันประกอบด้วย รางวัลดีเยี่ยม ดีมาก ดี และเกียรติคุณประกาศ พร้อมทั้งคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 3 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ IAO ครั้งที่ 21 และคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ IOAA ครั้งที่ 10  เนื่องจากเมื่อต้นปีนี้นนักวิทยาศาสตร์ได้ประกาศความสำเร็จในการตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วงได้โดยตรงเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลก ดังนั้นจะมีการบรรยายพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปในวันที่ 5 พฤษภาคม ช่วงท้ายพิธีเปิดด้วย โดย ดร. อุเทน แสวงวิทย์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) นอกจากนี้ช่วงของกิจกรรมการแข่งขัน ยังได้จัดการทัศนศึกษาไปยังแหล่งเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ของภาคอีสานที่น่าสนใจ

             นอกจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศครั้งที่ 11 (11th IOAA)          ที่จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา