ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มข. รุ่น 17 รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2554

เผยแพร่เมื่อ: 17 ก.พ. 2555 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป 

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 17 (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ ปี 2535)  ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  จากจำนวนนักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ  รวม 10 ท่าน  ใน 8 สาขาวิชาการ  ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลฯ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาสมบัติของสารควบแน่นเชิงทฤษฎีคำนวณ ซึ่งปัจจุบัน ศ.ดร.ชูกิจ เน้นการวิจัยสารกลุ่มใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจของนักทดลองในประเทศ โดยผสานการคำนวณกับการวิเคราะห์โดยเทคนิคการดูดกลืนแสงซินโครตรอน ในย่านต่างๆ ทั้งในย่านรังสีเอกซ์ และ ย่านแสงใต้แดง เพื่อให้สามารถระบุโครงสร้างในระดับอะตอมได้อย่างเด่นชัด โดยสารที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา ได้แก่ ผลึกนาโนของ ZnMgO อัลลอยด์  และอื่นๆ

ในส่วนของผลงานวิจัยเด่น  
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  มีตัวอย่างผลงานตีพิมพ์เด่นๆ อาทิ 

-         โครงสร้างระดับจุลภาคของสารเจือ As หรือ Sb ใน ZnO (Doping by Large-Size-Mismatched Impurities: The Microscopic Origin of Arsenic- or Antimony-Doped p-Type Zinc Oxide) ตีพิมพ์ในวารสาร Phys. Rev. Lett. 92, 155504 (2004) ได้รับการอ้างถึงรวม 238 ครั้ง                          

-       การศึกษาความบกพร่องมูลฐานของผลึก TiO2 โดยวิธีเฟิร์สปรินซิเปิล (First principles study of native defects in anatase TiO2) ตีพิมพ์ในวารสาร Phys. Rev. B 73, 125205 (2006) ได้รับการอ้างถึงรวม 55 ครั้ง

-         การศึกษาการเปลี่ยนเฟสจาก Wurtzite เป็น Rocksalt ของ ZnO โดยวิธีเฟิร์สปรินซิเปิล (First-principles study of the wurtzite-to-rocksalt homogeneous transformation in ZnO: A case of a low-transformation barrier) ตีพิมพ์ในวารสาร Phys. Rev. B 70, 054104 (2004) ได้รับการอ้างถึงรวม 77 ครั้ง

-         การเปลี่ยนเฟสของเส้นใยนาโน ZnO ภายใต้แรงยืด (Novel phase transformation in ZnO nanowires under tensile loading) ตีพิมพ์ในวารสาร Phys. Rev. Lett. 97, 105502 (2006) ได้รับการอ้างถึงรวม 62 ครั้ง

-         เส้นทางการเปลี่ยนเฟสจาก Wurtzite เป็น Rocksalt ของ GaN (Homogeneous strain deformation path for the wurtzite to rocksalt high-pressure phase transition in GaN) ตีพิมพ์ในวารสาร Phys. Rev. Lett. 86, 91 (2001) ได้รับการอ้างถึงรวม 92 ครั้ง

 

ผลงานวิจัยของ ศ.ดร.ชูกิจ   ได้ถูกเรียบเรียงตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำนานาชาติ ที่มีค่า Journal Impact Factor รวมกว่า 70 เรื่อง (มีค่าเฉลี่ย ของ Journal Impact Factor เกิน 3.0) ได้รับการอ้างถึงรวมแล้วกว่า 2000 ครั้ง และมีค่า h-index = 24 โดยวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำที่ ศ.ดร.ชูกิจ ตีพิมพ์เป็นประจำได้แก่ Physical Review Letters, Physical Review B และ Applied Physics Letters ผลงานเหล่านี้ส่งผลให้ ศ.ดร.ชูกิจ เป็นที่รู้จักในหมู่นักวิจัยนานาชาติ ได้เดินทางไปบรรยายในฐานะผู้บรรยายรับเชิญในการประชุมวิชาการนานาชาติหลายการประชุม แทบทุกปี และ ได้รับรางวัลด้านการวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติหลายรางวัล อาทิเช่น รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. (พ.ศ. 2552) รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่    (พ.ศ. 2548) รางวัล TWAS Prize for Young Scientists in Thailand (พ.ศ. 2547) รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย (พ.ศ. 2548) วิทยานิพนธ์ ดีเยี่ยม(พ.ศ. 2546) รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านการวิจัย ม.ขอนแก่น (พ.ศ. 2553) และ                            รางวัล “ Corbett Prize for Young Scientists ” (พ.ศ. 2548) เป็นต้น 

 

สำหรับงานวิจัยในอนาคต  ศ.ดร.ชูกิจ มีโครงการที่จะใช้ประสบการณ์วิจัยเกี่ยวกับการคำนวณสมบัติของวัสดุ ไปขยายผลศึกษากลุ่มวัสดุใหม่ ที่มีความสำคัญต่อการแก้วิกฤตโลก ในสามด้าน คือ ด้านวิกฤตพลังงาน ด้านวิกฤตโลกร้อน และ ด้านวิกฤตน้ำสะอาด ซึ่งสารที่จะศึกษาจะเน้นสารกลุ่มใหม่ในโครงสร้างนาโน ที่กำลังเป็นที่สนในในวงการวิจัยโลก เพื่อให้สามารถเกิดความร่วมมือกันกับนักวิจัยเชิงทดลองในประเทศอย่างมีบูรณาการมากยิ่งขึ้น 


ประวัติการศึกษา 
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์   

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2542
จาก
Case Western Reserve University มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)  พ.ศ. 2539
จาก
Case Western Reserve University มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1 พ.ศ. 2535 จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

            ตำแหน่งในปัจจุบัน

- ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน]

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [.. 2552 – ปัจจุบัน]

- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์คำนวณและทฤษฎี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ [.. 2550 – ปัจจุบัน]


            ตำแหน่งในอดีต 

-  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [.. 2552 – 2554]

- รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
[พ.ศ. 2546 - 2549]

- อาจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
[พ.ศ. 2544 - 2546]

- Visiting Professor, University of California, Santa Barbara, California, USA
[พ.ศ. 2549 เป็นเวลา 4 เดือน]

- Research Associate, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA
[พ.ศ. 2554 เป็นเวลา 4 เดือน]

- Research Associate, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA
[พ.ศ. 2546 2547 และ 2550 ปีละ 4 เดือน; พ.ศ. 2548 เป็นเวลา 1.5 เดือน]

- Postdoctoral/Visiting Fellow, Xerox Palo Alto Research Center, California, USA
[พ.ศ. 2543 - 2545 รวมเวลา 2.5 ปี]

- Postdoctoral Fellow, Case Western Reserve University, Ohio, USA
[พ.ศ. 2542 เป็นเวลา 2 เดือน]